AMAÇ: Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan sosyal mesafe ve hijyen kurallarının Mahkemelerde de uygulanmasını mümkün kılacak düzenlemeler getirilmesi. Koridorlar, mukayyitlikler ve oturum yapılan salonlarda insan yoğunlaşmasının ve temasın önlenmesi ile mahkeme personeli, yargıç, avukat ve savcılar ile vatandaşın sağlığını koruyucu tedbirler alınması.

UYGULAMA KAPSAMI: Tüm Kaza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemeleri ile Yüksek Mahkeme salonları, mahkeme binaları ve bahçe sınırları içerisindeki çevresi.

GEÇERLİLİK SÜRESİ: İdari tatilin sona ermesi ve/veya mahkemelerin taammen ve/veya kısmen faaliyetlerine başaladığı tarihten  itibaren, Koronavirus salgınıyla ilgili KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülen sosyal mesafe kurallarının yürürlükten kaldırılmasına kadar veya her halükarda Yüksek Mahkeme tarafından uzatılabilecek şekilde 30 Haziran 2020 tarihine değin.

 

MAHKEME SALONLARI VE DAVALARIN GÖRÜŞÜLMESİNE YÖNELİK ÖNLEMLER:

 • Anayasanın 17. maddesinin (3). fıkrasındaki kamu güvenliği gerekçesi ile oturumların tamamen ve/veya mümkün olduğunca kapalı (izleyicisiz) yapılması
 • Salonlarda saatlik periyotlarda havalandırma yapılması
 • Salon girişlerinde el dezenfektanı bulunması ve kullanmanın zorunlu olması
 • Salonlara maske ile girişin zorunlu olması. Bu konuda maske çeşidi çok önemli. Pahalı ve özel vanalı maskelerin kullanılmaması gerektiği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Üzerinde vana olan maskeler, kullanıcısının nefesini tamamen filtrelemeden dışarıya veriyor. Böylece sadece kullanıcısını koruyor ama çevreyi fazla kontamine ediyor. Bu nedenle herkesin bu maskelerden kullanamayacağı düşünüldüğünde sadece ve sadece vanasız ameliyat maskesi veya kumaş maske kullanılması önemle önerilir. Önemli olan nefesin filtrelenmesi ve hasta kişinin dağıtmasını önlemektir.
 • Maske zorunluluğuna bağlı olarak, Mahalli Baroların tüm avukatlara haftalık olarak avukat başına 5 maske dağıtmasının tavsiye edilmesi
 • 60 yaş üzerine yeni tanık celbi çıkarılmaması ve mevcut celplerin uygulanmaması ve/veya derdestlik emri verilmemesi
 • Kronik hastalığa ilişkin ve/veya KKTC Sağlık Bakanlığınca risk grubu olarak tanımlanan diyabet, hipertansiyon, romatizma, astım ve diğer akciğer rahatsızlığı bulunanların, kalp hastalarının ve kanser hastalarının hiçbir koşulda mahkemeye celp edilmemesi ve/veya derdestlik emri verilmemesi (bu gibi durumdaki kişilerin tespit edilmesi için çağrı yapılması)
 • Yığılmaların önlenmesi için randevulu sisteme geçilmesi veya alternatif olarak İngiltere’deki önceliklendirme modelinin uygulanarak düşük öncelikli davaların otomatik olarak en az 1 aylık süreyle ertelenmesi
 • Taksit/hapislik istidalarının en az 1 ay süreyle ertelenmesi
 • Parasal hükümlerin icrasının (icra, taksit, hapislik, mazbata dahil) 30 Haziran 2020 tarihine dek durdurulmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararı göz önüne alınarak otomatik tehirlerin düzenlenmesi
 • Mahkemelerde rutin zamanda görülen günlük dosya sayısının en az %50 oranında azaltılması, davaların buna göre takvimlendirilmesi
 • Avukatlar tarafından online dilekçe yoluyla tehir taleplerinin yapılabilmesi için altyapı hazırlanması
 • Tüm hitapların yazılı yapılması (ve EDS’den yüklenmesi için altyapının hazırlanması)
 • İngiltere örneğinde olduğu gibi, tanıkların video ve/veya telefon ile şahadet verebilmesi için yasal ve teknik altyapı çalışmalarının başlatılması

 

 

PERSONELE İLİŞKİN ÖNLEMLER:

 • Personelin ateşinin her gün 1 kez ölçülmesi
 • Tüm kapalı alanlarda ve odalarda saatlik periyotlarda havalandırma yapılması
 • Personele yeterli sayıda maske sağlanması (her personel için günlük en az 2 adet).
 • Personelin birbiriyle veya ziyaretçilerle 2 metre kuralını uygulamasının mümkün olmadığı durumlarda, örneğin yakın oturma planı veya bangoda ziyaretçilerle yüz yüze çalışma durumu, maske takmanın zorunlu olması ve takılan maskelerin 3 saatte bir değiştirildiğinin denetlenmesi.

 

DOSYALAMA VE MUKAYYİTLİKLERE İLİŞKİN ÖNLEMLER:

 • Elektronik olarak dosyalanabilen layiha ve evrakların mukayyitlikten dosyalanmasının durdurulması (E-65 dava ve layihaları, tüm davalarda adres değişikliği dilekçeleri, tüm davalarda ispat-ı vücut muhtırası)
 • Henüz elektronik olarak dosyalanamayan layiha ve evrakların EDS’den dosyalanmasını mümkün kılacak geliştirmelerin hızlanması ve önceliklendirilmesi
 • Tarayarak Online dilekçe gönderme ve karşı tarafla suret teatisinin online yapılması
 • Mukayyitliklerde işlem yapacak olanların tek tek içeriye alınması ve kapıda el dezenfektanı bulundurulup girişten önce kullanmanın zorunlu olması. Mahkemelerdeki tuvaletlerin ve özellikle el yıkamak için lavaboların onarılması ve sayısının arttırılması çok önemli. Sadece el dezenfektanı güvensizdir. Mutlaka lavabolar arttırılmalı ve düzenli sabun tedariki sağlanmalıdır.
 • Mukayyitliklere girecek olan ziyaretçilerin maske takmasının zorunlu olması.

 

KORİDOR VE DİĞER ORTAK ALANLARA İLİŞKİN ÖNLEMLER:

 • Koridorlarda bulunan banklarda yan yana oturmanın sosyal mesafe kuralına aykırı olduğu göz önüne alınarak bankların ve diğer oturma alanlarının yalnızca yaşlı, engelli ve/veya ayakta durmakla ilgili başka bir zorluk yaşayan kişilerce kullanımının sağlanması. Bununla ilgili oturma alanlarına levha asılması.
 • Kafeteryaların açık olması durumunda masa-sandalyelerin kaldırılması ve yalnızca paket servis hizmeti sunulması
 • Tuvaletlerde her zaman sabun bulunduğunun düzenli kontrolü
 • Uygun dezenfektan ilaçlarla yüzey temizliğinin arttırılması, kapı kollarının günlük olarak temizlenmesi
 • Avukat odasında 2 kişiden fazla bulunulamaması

 

MAHKEME BİNASINA GİRİŞ:

 • Her mahkemede girişlerin yalnızca bir giriş kapısından sağlanacağı şekilde diğer giriş kapıları kapatılması
 • Açık kalan kapıya bir güvenlik görevlisi ve/veya polis yerleştirilmesi.
 • Kapıda ateş ölçümü yapılması, el dezenfektanı ve maske kullanımının kontrol edilmesi.
 • Ülkede maske sıkıntısı yaşanmadığı sürece maskesiz mahkemeye girişlerin engellenmesi. Yıkanabilir bez maskeler de yayılmayı büyük oranda engeller. Bu nedenle maske kullanımı uzun süre kaldırılmamalıdır.

 

DENETLEME MEKANİZMASI:

 • Tüm salon, mukayyitlik, koridor ve odalara birer kontrol çizelgesi asılması ve bu çizelgelerin 2 saatte bir doldurulması.
 • Bu işlemin salonlar için odacılar tarafından, mukayyitlik ve personel odalarında ise ilgili mukayyitlik amiri tarafından belirlenecek bir personel tarafından yapılması. Koridorların denetiminin ilgili mukayyit amiri tarafından belirlenecek görevliler tarafından yapılması.
 • Çizelgelerin haftalık olarak toplanarak mukayyitlik amirleri tarafından teftişi.

 

 

KONTROL ÇİZELGESİ:

(Kontrol Edilen Alanın Adı) 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00
PERSONELİN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ MÜ?

 

EVET
PERSONEL MASKE TAKIYOR MU? EVET EVET EVET EVET EVET
MASKELER 3 SAATTE BİR DEĞİŞTİRİLİYOR MU? EVET EVET EVET EVET EVET
ZİYARETÇİLER MASKE TAKIYOR MU? EVET EVET EVET EVET EVET
GİRİŞTE DEZENFEKTAN VAR MI? EVET EVET EVET EVET EVET
ODADA 1’DEN FAZLA ZİYARETÇİ BULUNUYOR MU? EVET EVET EVET EVET EVET

 

 

NOT: Yurtdışı uçuşlarının tekrar başlaması ve karantina uygulamasının kalkması durumunda eklenebilecek tedbirler:

 • Yurt dışından geldikleri bilinen veya belirgin olan kişiler geliş tarihlerinden itibaren 14 gün süre ile Mukayyitlik ve Mahkemelere kabul edilmemesi.
 • Acil olmadığı takdirde Mahkeme personeline yurt dışına çıkış izni verilmemesi.
 • Yurtdışından gelen personele 14 gün izin verilmesi.