Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 9:30’da toplandı.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, “Anayasa Değişikliğine İlişkin Halkoylaması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasa Önerisi”, “Hak Düşümü ve Zamanaşımı Sürelerinin Durdurulması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasa Önerisi (Öneri Sahipleri: UBP ve HP Grubuna Bağlı Milletvekilleri ve CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy)”, “Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nı görüştü.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu tarafından önerisi yapılan; “Anayasa Değişikliğine İlişkin Halkoylaması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasa Önerisi”ni görüştü ve oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.
“Anayasa Değişikliğine İlişkin Halkoylaması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasa Önerisi”nin Genel Gerekçesi ve Önerinin Özeti:
“Tüm Dünyada ve Ülkemizde yaşanan Covid 19 Pandemi salgınının yarattığı koşullar nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul ve Komite çalışmalarına Danışma Kurulunun Kararlarıyla ara verilmiş olduğu cihetle, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Anayasa Değişiklik Yasa Önerisi çalışmaları tamamlanamamıştır. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 11 Ekim 2020 tarihine ertelenmesi de karara bağlanmıştır. Anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı seçimi ile aynı gün halkoylamasına sunulması hedeflenmektedir. Her iki oylamanın aynı gün yapılabilmesi için oy pusulasının uygun şekilde yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur”
İşbu öneriye göre: “Halkoylamasında oy kullanacak seçmen, kapalı oy verme yerinde, bu Yasanın 4’üncü maddesi kurallarına göre düzenlenip kendisine verilen oy pusulası üzerindeki “EVET” ve “HAYIR” kelimelerinin altında bulunan karelerden biri içerisine, orada bulundurulan tükenmez kalemle işaret koymak ve oy pusulasının, gizliliği bozulmayacak şekilde katladıktan sonra Sandık Kurulu önündeki kapalı oy sandığına atmak suretiyle oyunu kullanır. Ancak seçmen kendisine verilen tükenmez kalemle işaret koymak yerine mührü, oy pusulası üzerindeki “EVET” ve “HAYIR” kelimelerinin altında bulunan karelerden biri içerisine veya o bölümün herhangi bir yerine basarsa da oyu geçerli sayılır” şeklinde düzenleme önerilmiştir.
Komite toplantısına, “Anayasa Değişikliğine İlişkin Halkoylaması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasa Önerisi” ile ilgili davetli olarak katılan, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başsavcılık’tan İlter Koyuncuoğlu ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundular.
Komite, daha sonra “Hak Düşümü ve Zamanaşımı Sürelerinin Durdurulması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi”ni görüştü ve oybirliği ile onayladı.
“Hak Düşümü ve Zamanaşımı Sürelerinin Durdurulması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi”nin Genel Gerekçesi:
“Covid 19 pandemisinin ülkemizde görülmesi ile birlikte, oldukça ivedi bir şekilde tüm sektörler ve kamusal faaliyetler dahil olmak üzere büyük bir kapanma yaşanmıştır. Bu kapanma süreci içerisinde, özellikle hakdüşümü veya zamanaşımı sorunu olabilecek dava veya müracaatlarla ilgili Yüksek Mahkeme’nin bir hal çaresi olarak e-mail yoluyla başvuru kabul etmiş olmasına rağmen; bu dönemin hemen öncesinde veya içerisinde doğmuş ve yasal mevzuatın öngördüğü sürelere tabi olan haklarla ilgili hak sahiplerinin avukata veya mahkemeye erişim imkanı olmadığından hak kayıpları yaşanması oldukça muhtemeldir. Dolayısı ile, neredeyse tüm yaşamın durmuş olduğu bu istisnai dönemle ilgili olarak, mezkur yasal sürelerin de durmuş veya çalışmamış kabul edilmesi en adil ve pratik çare olarak düşünülmektedir. ”
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite, Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.
“Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin Genel Gerekçesi :
Ülkemizin sahip olduğu doğal güzellikler, son yıllarda artan kirlilik sebebiyle yok olma tehlikesi altındadır. İklim değişimi ve biyoçeşitliliğin azalması gibi küresel sorunlar da adamızı etkilemektedir. Ekosistemlerin bozulması ve çevre kirliliği, pandemi sürecinde bir kez daha görüldüğü gibi halk sağlığı ile doğrudan alakalıdır. Bu bağlamda kirliliğin önlenmesi ve doğanın korunması, toplumumuza ve gelecek kuşaklara karşı önemli bir sorumluluktur.
Çevre Yasası, pek çok konuda detaylı kurallar ve cezalar içermekle birlikte bazı hususlardaki para cezaları yetersizdir. Özellikle fosil yakıt kullanan büyük tesislerin yarattığı hava ve deniz kirliliğine uygulanan cezalar, bu kirliliğin maddi ve manevi bedelinden çok daha hafif kalmaktadır. Elbette aslolan, para cezası ödenmesi ve kirliliğin devam etmesi değil, küresel ısınmaya sebep olan fosil yakıt kullanımının belli bir program çerçevesinde tamamen ortadan kaldlrılması olmalıdır. Ancak bu süreçte de bu gibi tesislerin minimum düzeyde kirlilik yaratması ve/veya kirliğinin bedelini ödemesi çok önemlidir.
Çevre Yasamızda da yer alan “Kirleten Öder” prensibi ile çevreyi kirleten faaliyetlerden toplumun uğradığı zararın tazmini, çevrenin eski hale getirilmesi ve bu tür faaliyetlerin zarar verici etkilerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Özellikle atıkların ve/veya petrolün denizlere kaza ile de olsa boşaltılması ve büyük tesislerin bacalarından çıkan,duman ile halkın zehirlenmesi halen devam etmekte ve para cezaları çok hafif kalmaktadır.
Çevre Yasası’nın 36’ncı maddesi “Sanayi Kirliliği Kontrolü ile İlgili Tüzük Yapma Yetkisi”ni düzenlemekte ancak baca gazı ile ilgili ayrmtılı kurallar ve bu tüzüğe uyulmaması halinde verilebilecek para cezalarının detayı Yasada belirtilmemektedir. Bu gerekçelerle bu Yasa Önerisi hazırlanarak büyük yakma tesislerinin ve atık yakma tesislerinin baca gazı ile ilgili kuralların ve cazaların detaylandırılması, denizlere atık ve/veya petrol boşaltılması konusundaki para cezalarının artırılması amaçlanmıştır.
Komite toplantısına “Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi” ile ilgili olarak davet edilen, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Osman Bora Çağakan ve Tolga Baki komiteye görüşlerini sundu.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, son olarak “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesini gerçekleştirdi ve komite toplantısına davetli olarak katılan konukları dinledi. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.
Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:
“Ülkelerin bilgi toplumuna geçiş süreci içerisinde bilişim teknolojilerinin kullanımı hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu süreçte, toplum daha fazla bilişim teknolojisi kullanmakta ve kaçınılmaz olarak daha fazla bilişim suçu ile karşılaşmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teknolojik gelişimin ve bilgi toplumuna dönüşümün bir parçası olarak benzer bir süreçten geçmektedir. Bu nedenle, siber suçlarla mücadele edebilmek için “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.”
Komite toplantısına, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili olarak davet edilen, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Havva Kozok, Başsavcılık’tan Savcı İlhan Damdalen, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu’ndan (BTHK) Başkan Kadri Bürüncük, Hukukçu Sevilay Tacel, Mehmet Cezar ve Hukukçu İmge Saner katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.
UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Ersan Saner ve UBP Milletvekili Menteş Gündüz katıldı.