KOMİTELER

A- Fasıl 2 Avukatlar Yasası uyarınca oluşturulması gereken komiteler:

 • Mevzuat Alt Komitesi: Yürürlükteki mevzuatı ve kendisine sunulan herhangi bir hukuksal konuyu incelemek; uygun görürse rapor vermek ve herhangi bir yasa veya tüzük yapılmasının uygun olacağı konusunda Hükümete sunulmak üzere tavsiyede bulunmak görevlerini üstlenecektir. 
 • Mesleki İcra ve Etiket Alt Komitesi: Mesleğin icra edilmesini ve etiketini düzenleyen tüzük tasarıları hazırlamak; meslek ahlakı konusunda tavsiyelerde bulunmak ve eşgüdümü sağlamak görevlerini üstlenecektir. 
 • Yürütme Alt Komitesi: Baro konseyi toplantılarına havale edilmeyi gerekli kılacak kadar önemli görülmeyen veya ivedi olarak ele alınmasını gerekli gördüğü konuları, Baro Konseyi adına karara bağlamak ve bu kararları icra etmek görevlerini üstlenecektir.

B- Sürekli Komiteler:

 • Çevre ve İmar Hukuku Komitesi: Çevre ve imar; ayrıca hayvan hakları ve doğal yaşam ile ilgili mevzuatın, uygulamaların ve bu konudaki hukuki gelişmelerin takip edilmesi; mevzuat çalışması ve öneriler yapılması; hukuka aykırı durum veya uygulamaların tespit edilmesi halinde yapılması gerekenlerle ilgili Baro Konseyi’ne tavsiyelerde bulunulması konularında çalışacaktır.
 • İnsan Hakları Komitesi: Kadın hakları, çocuk hakları, mülteci hakları, sanık ve zanlı hakları gibi spesifik alanlar dahil olmak üzere konuların, olayların ve mevzuatın İnsan Hakları açısından takip edilmesi; İnsan Hakları ihlalleri ile ilgili etkin mücadele edilmesi hususunda Baro Konseyi’ne tavsiyelerde bulunulması konularında çalışacaktır.
 • Meslek İcra Sorunları Komitesi: Meslektaşların avukatlık mesleğini icra ettikleri her alanda karşılaşıp aktardıkları veya kendi tespit ettiği muhtelif sorunlara ivedi bir şekilde çözüm odaklı müdahale etmek, sorunları ve çözüm önerilerini Baro Konseyi’ne iletmek konularında çalışacaktır.
 •  Dış İlişkiler Komitesi: Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin ülke dışı avukat örgütleri avukat örgütleri birlikleri ve diğer uluslararası örgütlerle ilişki kurması ve geliştirmesi konularında çalışacaktır.
 • Staj ve Eğitim Komitesi: Staj ve staj eğitimi konusunda Barolar Birliği’nin faaliyetlerini koordine etmek; Stajyerlerin sorunlarının çözümü ile ilgili çaba sarfetmek; Hukuk Meclisi uygulamalarını takip etmek ve bu konularda Baro Konseyi’ni bilgilendirip tavsiyelerde bulunmak konularında çalışacaktır.
 • Sosyal Faaliyet ve Organizasyon Komitesi: Barolar Birliği’nin sosyal faaliyetlerini; eğitim, seminer, konferans ve benzeri organizasyonlarını ve diğer toplantılarını Baro Konseyi adına organize etmek konularında çalışacaktır.
 • İletişim ve Halkla İlişkiler Komitesi: Barolar Birliği’nin medya ve toplum ile ilişkilerinin koordine edilmesi; sosyal medya hesapları, web sayfası ve diğer iletişim araçlarının geliştirilip aktif olarak kullanılması konularında çalışacaktır.
 • İçtihat Değerlendirme Komitesi: En az 20 yıllık icra-i mesleği bulunan kıdemli meslektaşların katılabileceği bu komite, Yüksek Mahkeme içtihatları ile ilgili inceleme, değerlendirme ve eleştiri içeren bilimsel içerikli çalışma yapmak suretiyle ülkemiz içtihat hukukunun gelişimine katkı koyma amacı ile çalışacaktır.

C- Ad-Hoc Komiteler:

 • Tebliğ, İcra ve Mazbata Sorunları Komitesi: Yargı sistemindeki en büyük sorunlardan birini teşkil eden tebliğ, icra ve mazbata uygulamaları ile ilgili tıkanıklık ve sorunların aşılması için yasal mevzuat ve uygulamaya ilişkin öneri geliştirmek ve hazırlık yapmak, bu konudaki çalışma ve önerilerini Baro Konseyi’ne iletmek konularında çalışacaktır. 
 • Yeni Avukatlar Yasası Çalışma Komitesi: Çağdaş; meslektaşlar ve meslek örgütünün ihtiyaçlarına cevap verecek; yasal eksiklikten kaynaklanan sorunların çözümünü sağlayacak yeni bir Avukatlar Yasası’nın yapılması konusunda çalışacaktır.
 • Avukat Ücretleri Çalışma Komitesi: Mahkeme tüzüklerinde yer alan avukat ücretleri; avukatlar ve müvekkilleri arasındaki ücret uygulamalarının standardını belirlemek ve avukatların her türlü maddi haklarının korunması konularında çalışacaktır.

BARO KONSEYİ