Kıbrıs Türk Barolar Birliği Tarihçe

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Fasıl 2 Avukatlar Yasası’nda 9/1973 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklik ile 1973 yılında kurulmuştur ve o günden günümüze değin kesintisiz olarak faaliyet göstermektedir.

Fasıl 2 Avukatlar Yasası’na göre “Barolar Birliği” Kuzey Kıbrıs’ta (KKTC) meslek icra eden tüm avukatları kapsar, başka bir deyişle Barolar Birliği, Kuzey Kıbrıs’taki tüm kayıtlı avukatların oluşturduğu Yasal bir meslek örgütüdür.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, ülkedeki tüm avukatların oluşturduğu bir meslek örgütü olarak, gerek mesleki konularda gerekse, toplumsal konularda ve özellikle insan hakları başta olmak üzere yasal hakların korunup gözetilmesi amacıyla faaliyet gösteren bir organizasyondur.

Barolar Birliği Olağan Genel Kurulu, Fasıl 2 madde 21 tahtında kurulmuş olduğu 1973 yılından itibaren her 3 yılda en geç 28 Şubat tarihine değin toplanır. Bu toplantıda Barolar Birliği’nin yönetim organı olan Baro Konseyi’nin Başkanlığı için en az 15 yıl icrai meslek eden avukatlar arasından bir başkan seçilir. Bu toplantıda ayrıca 3 Baro Konseyi üyesi de seçilir. Baro Konseyi’nin diğer üyeleri ise, Her Mahalli Baro’nun seçip göndereceği 2’şer avukattan oluşur.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve/veya Baro Konseyi, Fasıl 2 Avukatlar Yasası’na göre aşağıdaki yetkilere sahiptir:

-Yargı ve yürütme organları ile ilgili olarak, Baronun onur ve bağımsızlığını korumak ve savunmasını yapmak;

- Mesleğin icra ve etiketini düzenlemek;

- Mesleki etikete ve icraya ilişkin soruları yanıtlamak ve bu sorular hakkında düzenlemeler yapmak;

- Yürürlükteki mevzuatı ve kendisine sunulan öteki hukuki konuları incelemek ve uygun gördüğü takdirde, bunlar hakkında rapor sunmak ve herhangi bir yasa veya tüzük yapılmasının uygun olacağı konusunda Hükümete tavsiyede bulunmak;

- Gerekli ve uygun herhangi bir durumda, icrai meslekte olan avukatlar topluluğunu temsil etmek;

- Baro ile halk arasında karşılıklı anlayış ve iyi ilişkiler geliştirmek;

- Halkın mahkemelere başvurma ve herhangi bir mahkeme veya yargı makamı önünde savunma vekili tarafından temsil edilme haklarını korumak;

- Mahalli Baro Komitelerinin, bu Yasanın verdiği yetki ve işlevlere ek yetki ve işlevlerini saptamak;

- Yukarıdaki konuların herhangi birini düzenleyen ve avukatlar tarafından bir genel kurul toplantısında oy çoğunluğu ile onaylanması gereken tüzükler yapmak.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve/veya Baro Konseyi, yukarıdaki yetkilerini ve yasal görevlerini yerine getirmek için yasa gereği aşağıdaki alt komiteleri oluşturur:

- Mevzuat Alt Komitesi;

- Meslek İcra ve Etiket Alt Komitesi;

- Yürütme Alt Komitesi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve/veya Baro Konseyi, ayrıca 2018 yılında yasanın verdiği yetkiye istinaden aşağıdaki alt komitelerin kurulmasına karar vermiştir:

- İnsan Hakları Komitesi,

- Çevre ve İmar Hukuku Komitesi,

- Staj ve Eğitim Komitesi,

- Dış İlişkiler Komitesi,

- İletişim ve Halkla İlişkiler Komitesi,

- Tebliğ, İcra ve Mazbata Sorunları Komitesi,

- Avukat Ücretleri Çalışma Komitesi,

- Avukatlar Yasası Çalışma Komitesi,

- Sosyal Faaliyet ve Organizasyon Komitesi.

Bu komiteler, kuruluşlarından itibaren kendi görev sahaları içerisinde çalışma yapmakta ve faaliyet göstermektedir.